Grška filozofija, Aristotelova »Metafizika« in hermenevtika

Simpozij je potekal 10. in 11. maja 2004 v prostorih Slovenske matice, Kongresni trg 1, Ljubljana. Petkov popoldanski del (sodelovali so Franci Zore, Valentin Kalan, Borut Cerkovnik, Tomo Virk in Dean Komel) je bil posebej posvečen nekaterim novejšim slovenskim prevodom temeljnih filozofskih del (G. Reale, Aristotel, Wittgenstein, Gadamer, Heidegger).

Referati (po abecednem vrstnem redu):

Damir Barbarić (Zagreb), Čuđenje kao početak filozofije / Čudenje kot začetek filozofije

Irina Deretić (Beograd), Aristotel o logosu u Metafizici / Aristotel o logosu v Metafiziki

Tine Hribar (Ljubljana), Hermenevtičnost in kategorialnost

Valentin Kalan (Ljubljana), Duša in resnica: Aristotelova teorija domišljije

Branko Klun (Ljubljana), Recepcija Aristotelovega boga pri Tomažu Akvinskem

Dean Komel (Ljubljana), Hermenevtično vprašanje filozofije

Željko Pavić (Zagreb), Platon i Schleiermacher: Schleiermacherov prijevod Platona i izgradnja vlastitog filozofijsko-teologijskog sustava / Platon in Schleiermacher: Schleiermacherjev prevod Platona in izgradnja lastnega filozofsko-teološkega sistema

Peter Trawny (Wuppertal), Apollon und der Anfang der Philosophie. Anmerkungen zur Begründung der Theoria bei Aristoteles / Apolon in začetek filozofije. Opombe k utemeljitvi teorije pri Aristotelu

Ivo Urbančič (Ljubljana), Platonovo mišljenje bistva biti kot ideje ustanovi filozofijo

Franci Zore (Ljubljana), Zasnutek in samoomejevanje metafizike v platonizmu: logos in hipostaziranje bivajočega